Recovery Language School
 
»  หน้าแรก
»  เกี่ยวกับ Recovery
»  ติดต่อ Recovery
»  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
»  หลักสูตร สำหรับบริษัท
»  วิธีการลงทะเบียน
»  ภาพบรรยากาศการเรียน
»  สะท้อน ความสำเร็จ
»  คำถามยอดฮิต
»  รวมลิงค์ แลกลิงค์
»  แผนผังเว็บไซต์
Feedback - ส่วนหนึ่งของความประทับใจ
 
TOEFL
Test of English as a Foreign Language


จุดมุ่งหมายของ TOEFL
TOEFL เป็นข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ในช่วงปี 2001-2002 มีผู้ที่สมัครสอบ TOEFL แบบ CBT จำนวนกว่า 625,000 คนทั่วโลก กล่าวได้ว่า TOEFL เป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอน

โครงสร้างของข้อสอบ
การสอบ TOEFL ในปัจจุบันในประเทศไทย อยู่ในรูปแบบ computer-based test ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Listening (computer-adaptive format), Structure (computer-adaptive format), Reading และ Writing

ใน 2 ส่วนแรกคือ Listening และ Structure จะเป็นแบบ computer-adaptive ซึ่งหมายถึงผู้สอบจะได้รับคำถาม ตามระดับความสามารถในการทำข้อสอบ สำหรับข้อสอบใน 2 ส่วนนี้ คำถามแรกจะมีระดับความยากง่ายในระดับกลาง ส่วนคำถามต่อไป จะเป็นคำถามที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบและการออกแบบของข้อสอบ การสอบใน 2 ส่วนนี้ ผู้สอบสามารถเปลี่ยน หรือสลับคำตอบได้มากเท่าที่ต้องการ จนเมื่อตัดสินใจและยืนยันในคำตอบแล้ว จึงเลื่อนไปยังคำถามข้อต่อไปได้ แต่เมื่อเลื่อนไปยังคำถามใหม่แล้ว ผู้สอบจะไม่สามารถย้อนกลับมายังคำถามที่ผ่านมาแล้วได้อีก คำตอบสำหรับแต่ละคำถามที่ปรากฏอยู่บนจอ จะช่วยให้บ่งบอกได้ถึงระดับความยากของข้อสอบข้อต่อไปที่ผู้สอบจะได้รับ ผู้สอบต้องตอบคำถามอย่างน้อย 1 ข้อในแต่ละส่วน และต้องทำข้อสอบในส่วน Writing ด้วย จึงจะได้รับผลสอบอย่างเป็นทางการ หากไม่ทำในส่วน Writing จะถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีผลทำให้ข้อสอบทั้งหมดไม่ได้รับการให้คะแนน

  • Listening เป็นการวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ใน North America ผู้สอบจะได้รับหูฟัง (headphones) สำหรับการฟังบทสนทนาและการพูดคุย ในขณะที่กำลังฟังอยู่ รูปภาพของผู้พูดหรือรูปภาพของรายละเอียดอื่นๆ จะปรากฏขึ้นอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอบ ข้อสอบการฟังจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคำสั่งที่แตกต่างกันไป
  • Structure เป็นการวัดความสามารถในการรับรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน และ   การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ incomplete sentences โดยที่ด้านใต้ของแต่ละ sentence จะมีคำหรือประโยคให้เลือก 4 ข้อ ซึ่งผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด รูปแบบที่ 2 คือคำถามที่มีคำหรือประโยคที่ขีดเส้นใต้ 4 ข้อ ผู้สอบต้องเลือกข้อที่ขีดเส้นใต้ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ประโยคถูกต้อง
  • Reading เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจบทความสั้นๆ คำถามในส่วนนี้ ประกอบด้วยบทความให้อ่าน และคำถามเกี่ยวกับบทความนั้นๆ การสอบในส่วนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการทำข้อสอบที่ได้ทำผ่านมาแล้ว ดังนั้นผู้สอบจึงสามารถย้อนกลับไปคำถามเดิมที่ผ่านมาแล้วได้
  • Writing เป็นการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ ผู้สอบจะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านการเขียน ซึ่งรวมถึงการสร้างและรวบรวมความคิด และการอ้างอิงถึงตัวอย่างหรือหลักฐาน และการเรียบเรียงเป็นบทความที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ในการเขียนบทความ และก่อนที่ผู้สอบจะได้รับทราบเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียน จะต้องเลือกก่อนว่าต้องการเขียนบทความบนกระดาษ หรือต้องการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ จากนั้น หัวข้อของบทความที่ต้องเขียนก็จะปรากฏขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงจำนวนคำถามและเวลาในการสอบ

Test Section

จำนวนคำถาม

เวลาในการทำข้อสอบ

Listening
Structure
Reading
Writing

30 – 49 คำถาม
20 – 25 คำถาม
44 – 55 คำถาม
1 หัวข้อ ตามที่โจทย์กำหนด
(เลือกไม่ได้)

สนทนาและตอบคำถาม ไม่มีการจับเวลาในช่วงฟังบทสนทนา แต่จะมีการกำหนดเวลาตอนตอบคำถาม
ใช้เวลารวมทั้งหมด 60 นาที
ใช้เวลารวมทั้งหมด 15 – 20 นาที ในการตอบคำถาม
ใช้เวลารวมทั้งหมด 70 – 90 นาที ในการอ่านข้อเขียนและตอบคำถาม
ใช้เวลารวมทั้งหมด 30 นาที ในการเขียนเรียงความ

 

การสมัครสอบ TOEFL ในประเทศไทย
ปัจจุบันการสมัคร TOEFL เพื่อสอบในประเทศไทย สามารถกระทำได้ดังนี้

1. การสมัครโดบตรงที่ประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้

  • การใช้บัตรเครดิตและโทรสมัคร
    สำหรับผู้ที่ต้องการสอบที่ศูนย์สอบภายในประเทศไทย ต้องโทรไปที่ Regional Registration Center – RRC ซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการจะสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีข้อมูลของบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ของบัตร VISA, MasterCard หรือ American Express จากนั้นผู้สมัคร จะได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร หรือ Appointment Confirmation Number ซึ่งผู้สมัครควรเตรียมจดบันทึกไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สมัครยังต้องตอบคำถามทั่วไป ซึ่งสามารถดูตัวอย่างคำถามได้จากแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ หรือ International Test Scheduling Form
  • การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ (หรือ International Test Scheduling Form)
    สำหรับผู้ที่ต้องการสอบในประเทศไทย แต่ไม่ต้องการโทรสมัคร สามารถใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มได้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือเอกสารการชำระเงินค่าสอบ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโทรสารไปยัง RRC ได้ โดยที่ RRC ต้องได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก แต่ถ้าต้องการส่งโทรสารพร้อมรายละเอียดของบัตรเครดิต ต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบที่ต้องการได้ 5 วัน และเลือกศูนย์สอบสำรองได้อีก 1 แห่ง อย่างไรก็ดี การพิจารณาจัดวันสอบให้กับผู้สมัคร จะให้ความสำคัญกับศูนย์สอบหลักก่อน และพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับที่ 1 ถึง 5 ตามลำดับ ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองที่ให้กับการสอบในวันใดวันหนึ่ง สำหรับศูนย์สอบหลักได้ จึงจะพิจารณาจากศูนย์สอบสำรองที่ได้เลือกได้ โดยพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับ 1 ถึง 5 ตามลำดับเช่นกัน


เมื่อสามารถสำรองวันสอบและศูนย์สอบให้กับผู้สมัครได้แล้ว ทาง RRC จะจัดส่งหมายเลขยืนยันการสมัคร วันสอบ เวลารายงานตัว ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบและเอกสารส่วนตัวที่ต้องนำติดตัวไปในวันสอบไปให้ยังผู้สมัครทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือ e-mail ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร สามารถโทรไปตรวจสอบกับ RRC ได้ โดยต้องโทรติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ต้องการสอบต้องสมัครล่วงหน้าตามกำหนดเวลา ไม่สามารถเดินเข้าไปสมัครสอบ และเข้าสอบในวันนั้นๆ ได้เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การสอบ TOEFL ในประเทศไทยจะต้องสมัครผ่านสำนักงาน RRC สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศูนย์ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Regional Registration Center – RRC  (Region 6)
Thomson Prometric
PO Box 12964
50794 Kuala Lumpur
Malaysia
 
Courier Address (ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร)
Prometric, B.V. Branch Office
(Co.No 993721-U)
Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court,
Jalan Suitan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Registration Phone: 60-3-7628-3333
E-mail: searrc@thomson.com
Fax: 60-3-7628-3366

2.  การสมัครสอบผ่านศูนย์ศึกษาต่อ/ศูนย์ภาษา
หากผู้สมัครสอบไม่สะดวกที่จะติดต่อสำนักงาน RRC ด้วยตนเอง  สามารถสมัครผ่านศูนย์ศึกษาต่อ AES (Thailand) และศูนย์ภาษา  ดังนี้ 
2.1 ศูนย์เมืองทองธานี ที่บริษัท Abroad Education Services (Thailand)
                                    โทร. 0 2574 5669, 0 2574 4079
2.2 ศูนย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่บริษัท WTC Center
                                    โทร. 0 2644 5560 – 1
หมายเหตุ    ค่าสมัครสอบ 140 ดอลลาร์สหรัฐ
                  ค่าบริการ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

การเข้าสอบ
ศูนย์สอบ TOEFL แบบ computer-based test ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่เพียงที่เดียวคือที่
Institute of International Education - Southeast Asia (IIE)
6th Floor, Maneeya Center North
518/3 Ploenchit Road
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2652-0653-4
โดยมีการจัดสอบตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์

 
หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ

เมื่อผู้สอบเดินทางไปถึงศูนย์สอบ สำหรับการสอบ TOEFL แบบ computer-based test จะต้องแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้
 บัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่
 เบอร์ยืนยันการสมัคร ที่ได้รับเมื่อมีการนัดเวลาสอบ
 ชื่อสถาบันการศึกษาและคณะที่ต้องการจัดส่งรายงานผลการสอบไปให้ โดยที่ทางศูนย์สอบ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ code lists ให้เลือก (ถ้ามี)
 CBT Voucher (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEFL
สามารถดูได้จาก www.toefl.org
หากต้องการ Information and Registration Bulletin for Computer-based Testing 2005-06
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ets.org/toefl หรือจาก ที่นี้
หรือโทรไปสอบถามที่ 02-652-0602-3 


หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท | วิธีลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤษ | ภาพการเรียนภาษาอังกฤษ
ความประทับใจจากการเรียนภาษาอังกฤษ | คำถามที่พบจากการเีรียนภาษาอังกฤษ | รวมลิงค์เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ | ติดต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | Site Map


Copyright © Recovery Language School 2001 - 2012. All rights reserved.
Call center 0 2245 4995 (Auto)